Algemene voorwaarden

I DEFINITIES.

1 Waar in de, deze voorwaarden omvattende, overeenkomst sprake is van ‘Opdrachtgever’, wordt daaronder verstaan degene die aan R&D Entertainment een opdracht tot het engageren van een ‘Artiest’ verstrekt heeft, alsmede, voor zover toepasselijk, diens vertegenwoordigers en gemachtigden.

2 Onder ‘Artiest’ wordt verstaan de enkele dagvoorzitter, groep dagvoorzitters, optredend gezelschap of orkest waardoor, ten gerieve van Opdrachtgever, een optreden wordt verzorgd, alsmede, voorzover toepasselijk, vertegenwoordigers, gemachtigden en medewerkers van de dagvoorzitter, groep dagvoorzitters, optredend gezelschap of orkest.

II TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST.

3 Opdrachtgever is gehouden een kopie van de akte van overeenkomst binnen 5 dagen na ontvangst ondertekend aan R&D Entertainment terug te zenden. Niet door R&D Entertainment geautoriseerde wijzigingen in de akte maken deze ongeldig. Het niet ondertekend retourneren van de akte van overeenkomst door opdrachtgever aan R&D Entertainment kan nimmer strekken tot bewijs dat door opdrachtgever geen opdracht aan R&D Entertainment is verstrekt. Wanneer de ondertekende kopie niet binnen 7 dagen na verzending door R&D Entertainment retour ontvangen is, heeft R&D Entertainment het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat R&D Entertainment terzake tot enige schadevergoeding is gehouden.

III BEPALINGEN BETREFFENDE OPTREDENS.

4 Aan Opdrachtgever komt geen beroep toe op onbekendheid met de prestaties van de Artiest.

5 Tenzij anders is overeengekomen is de Artiest gerechtigd 15 minuten per uur, dat het optreden duurt, te pauzeren.

6 Opdrachtgever verplicht zich om, gedurende het optreden en de daartoe noodzakelijke voorafgaande en opvolgende bezigheden van de Artiest, per uur tenminste 2 verfrissingen aan de Artiest en diens medewerkers aan te bieden alsmede, ingeval de werkzaamheden meer dan vijf uur in beslag nemen, een eenvoudige maaltijd.

7 Opdrachgever garandeert:
a) dat er op de plaats van het optreden een deugdelijk podium beschikbaar is met de voorzieningen die nodig zijn om het optreden mogelijk te maken en dat, in geval van optreden in de open lucht, podium en geaarde stroomvoorzieningen goed afgeschermd en afgedekt zijn, zodanig dat weersomstandigheden geen schade kunnen toebrengen aan de Artiest, diens kleding of zaken voor het optreden benodigd;
b) dat het speelvlak voldoende tijd voor aanvang van het optreden beschikbaar is voor opbouw, en tijdens opbouwen, optreden en afbreken ontoegankelijk is voor publiek; dat er een afsluitbare, verwarmde, behoorlijk verlichte en van spiegels en stopcontacten voorziene kleedruimte beschikbaar is, waar de Artiest tijdens pauzes kan vertoeven;
c) dat er, zonder schriftelijke toestemming van R&D Entertainment, geen beeld- of geluidsopname van het opteden zullen worden gemaakt;
d) dat zonder schriftelijke toestemming van R&D Entertainment geen geluidsdragers, affiches, foto’s of andere artikelen waarbij naam, beeltenis of logo van de Artiest wordt gebruikt, voor, tijdens of na het optreden op of om de plaats van het optreden worden verkocht;
e) dat er, indien de omstandigheden zulks wenselijk maken, extra technisch personeel of hulpkrachten voor transport tussen voertuigen en podium beschikbaar zullen zijn;
f) dat R&D Entertainment tijdig op de hoogte is van op de plaats van het optreden geldende Algemene Politie Verordeningen en andere overheidsvoorschriften die van invloed kunnen zijn op het optreden;
g) dat de voor het optreden vereiste vergunningen zijn verleend.

8 R&D Entertainment geeft, in overleg met de Artiest, aan Opdrachtgever richtlijnen over het geluidvolume dat de Artiest tijdens het optreden zal produceren, en over plaatsing van eventuele monitorsystemen, PA-systemen, mengpanelen en volgspots; R&D Entertainment bepaalt voorts of tijdens het optreden de lichten zullen worden gedoofd of gedimd en of er tijdens het optreden al of niet zal worden bediend.

9 Een vertegenwoordiger van R&D Entertainment is gerechtigd om het optreden, vergezeld van ten hoogste twee introducés, kosteloos bij te wonen.

IV ANNULERINGEN.

10 R&D Entertainment is niet meer gehouden aan de, deze voorwaarden omvattende, overeenkomst zodra Opdrachtgever in staat van faillisement wordt verklaard, danwel surseance van betaling aanvraagt of wanneer er beslag wordt gelegd op goederen van Opdrachtgever.

11 Bij annulering van het optreden door Opdrachtgever, is Opdrachtgever aan R&D Entertainment 100% van het totaal overeengekomen bedrag verschuldigd, tenzij door bemiddeling van R&D Entertainment een vervangend optreden door de betrokken Artiest plaatsvindt, in welk geval Opdrachtgever 20% van het totaalbedrag, vermeerderd met het eventuele verschil tussen het bedrag aan gage plus onkosten dat de Artiest bij het oorspronkelijk optreden zou zijn toegekomen en hetgeen de Artiest vanwege het vervangend optreden toekomt, verschuldigd is.

12 R&D Entertainment is gerechtigd de overeenkomst tot uiterlijk 5 dagen voor het beoogde optreden te annuleren, indien de Artiest op het tijdstip van optreden zal optreden voor radio, televisie of in het buitenland in welk geval aan Opdrachtgever geen schadevergoeding toekomt. R&D Entertainment zal echter alles in het werk stellen om voor een gelijkwaardige vervanging te zorgen.

V AANSPRAKELIJKHEID.

13 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan zaken in beheer van de Artiest, op de plaats van het optreden toegebracht buiten toedoen van de Artiest.

14 Opdrachtgever is aansprakelijk voor diefstal of zoekraken van door de Artiest beheerde zaken op en om de plaats van het optreden.

15 Tenzij anders overeengekomen komen kosten in verband met muziekauteursrechten voor rekening van Opdrachtgever.

16 Eventuele aansprakelijkheid van R&D Entertainment wordt beperkt door hetgeen op grond van de betreffende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van R&D Entertainment wordt vergoed.

VI OVERMACHT EN WANPRESTATIE.

17 In geval van overmacht aan de zijde van een der contracterende partijen zal de ene partij de andere onverwijld melding doen en schriftelijk van de omstandigheden op de hoogte stellen; partijen zijn in zulk geval gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

18 Weersomstandigheden gelden niet als overmacht.

19 Het ontbreken van voor het optreden vereiste vergunningen, ook die van de BUMA, geldt niet als overmacht. Het niet door kunnen gaan van een optreden wegens ontbrekende vergunningen geldt als wanprestatie van Opdrachtgever ten opzichte van R&D Entertainment.

20 Bij niet nakomen van de, deze voorwaarden omvattende, overeenkomst door Opdrachtgever zal deze aan R&D Entertainment een direct opeisbare schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van het overeengekomen totaalbedrag aan gage, onkosten en bemiddelingskosten, indien toepasselijk vermeerderd met alle kosten door R&D Entertainment gemaakt om Opdrachtgever tot nakoming of betaling te dwingen.

21 Indien Opdrachtgever aanleiding heeft te mogen stellen dat R&D Entertainment zich niet aan de bepalingen van de deze voorwaarden omvattende overeenkomst heeft gehouden, dient Opdrachtgever hiervan binnen 5 dagen na het optreden per aangetekend schrijven melding te doen aan R&D Entertainment. Het niet binnen opgemelde termijn schriftelijk melden van gebreken doet alle aanspraken op eventuele schadevergoeding vervallen.

VII BETALINGEN.

22 Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever gehouden te zorgen dat het totaal overeengekomen bedrag vóór het optreden in bezit is van R&D Entertainment. Indien Opdrachtgever in gebreke is aan deze voorwaarde te voldoen, is R&D Entertainment gerechtigd het optreden af te gelasten onder dat dit Opdrachtgever ontslaat van de door hem uit de, deze voorwaarden omvattende, overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en zonder dat hem enig verhaal toekomt.

23 Opdrachtgever is niet gerechtigd enige vordering die hij op R&D Entertainment heeft of pretendeert, te verrekenen met hetgeen hij uit hoofde van de, deze voorwaarden omvattende, overeenkomst aan R&D Entertainment verschuldigd is.

24 Bij overschrijding van de betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum is door Opdrachtgever rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per maand of gedeelte van een maand, gerekend vanaf 30 dagen na faktuurdatum tot de dag dat R&D Entertainment het verschuldigde bedrag heeft ontvangen. Bij wanbetaling komen alle kosten die met invordering zijn gemoeid voor rekening van Opdrachtgever.

VIII RECHTSKEUZE; GESCHILLEN.

25 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen, voortkomende uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.